logo

U skladu sa članom 224. Zakona o privrednim društvima, članom 12. Ugovora o osnivanju privrednog društva, kao i u skladu sa Pravilnikom o radu PETROLAND doo, Zuzana Michalikova, direktor PETROLAND doo, Bački Petrovac, dana 28.06.2021. godine, u Bačkom Petrovcu, donosi sledeći:

Pravilnik o ponašanju posetilaca u kompleksu PETROLAND doo, aquapark Bački Petrovac

I Uvodne odredbe

Član 1

Ovim Pravilnikom o ponašanju posetilaca u kompleksu PETROLAND doo Bački Petrovac (dalje: Pravilnik) uređuje se način rada kompleksa PETROLAND doo Bački Petrovac (dalje: kompleks), kao i pravila koja regulišu ponašanje posetilaca i održavanje reda, čistoće i bezbednosti u kompleksu u vreme njegovog rada. Pod kompleksom se podrazumevaju i prilazna mesta i spoljašnje uređenje parka. Pravila treba da obezbede posetiocima parka udobnost korišćenja usluga.

Član 2

Svaki posetilac pri ulasku u kompleks je u obavezi da se upozna sa ovim Pravilnikom, kao i da poštuje njegove odredbe.

Član 3

Kupovinom ulaznice posetilac prihvata Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao. Isto tako se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u Pravilniku, kao i na info i ostalim tablama, koje se nalaze u kompleksu. Kupovinom ulaznice posetilac potvrđuje da je svestan posledica koje proizlaze iz kršenja bilo kojih pravila.

Član 4

Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje, koje narušavaju udobnost drugih posetilaca, ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.

Član 5

Odgovornost uprave za povrede, oštećenje imovine ili finansijski gubitak je limitirana u okviru zakonske regulative.

Član 6

Posetilac je upoznat da se prilikom ulaska u kompleks, radi njegove bezbednosti i sigurnosti, ceo kompleks nalazi pod video kamerama koje sve vreme prate zbivanje u kompleksu. Snimljeni materijal dostupan je isključivo menadžmentu Petrolanda, policijskim i sudskim organima.

Član 7

Sva aktuelna uputstva u kompleksu imaju prednost nad opštim propisima i uputstvima.

II Ulaz u prostor kompleksa

Član 8

Ulaz je dozvoljen samo u radno vreme sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posetilac može da kupi na blagajni ili online. Kao ulaznicu posetilac  dobija elektronsku narukvicu koju je u obavezi da vrati kada napušta kompleks aqua parka. Pri online kupovini posetilac dobija barkod na osnovu kojeg će se izdati elektronska narukvica koju je u obavezi da vrati kada napušta kompleks aqua parka.  Pri izlasku iz kompleksa posetilac ne može da izađe dok ne očita svoju narukvicu i tek tada mu se otvara kapija za izlaz.  Narukvica se očitava  tako što je posetilac  ubaci u “gutač” narukvica  i nakon toga mu se otvori izlaz. U slučaju  gubitka elektronske narukvice posetilac je u obavezi da prilikom izlaska refundira izgubljenu narukvicu u novčanom iznosu .  Povraćaj novca za već kupljenu ulaznicu nije moguć.

Član 9

Deci mlađoj od 12 godina ulaz je dozvoljen samo u pratnji osobe starije od 18 godina. Deci do 90 cm visine, ulazak je dozvoljen samo u pratnji odrasle osobe.

Član 10

Kompleks može biti tokom određenih sati rezervisan za škole, društvene, sportske i druge organizacije. Za to vreme je u određenom prostoru kupanje ostalim posetiocima zabranjeno. Kada su kapaciteti kompleksa popunjeni, uprava zadržava pravo da zabrani ulaz ostalim posetiocima.

Član 11

Poslednja prodaja ulaznica na blagajnama Petroland-a i ulaz u kompleks je mogući najkasnije jedan sat pre zatvaranja kompleksa.

Član 12

Svaki popust se može ostvariti uz pokazivanje identifikacionih isprava sa fotografijom, kao što su lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, đačka knjižica, indeks i sl., kao i fotokopija istih.

Član 13

Posetioci imaju mogućnost da parkiraju svoja vozila u za to predviđenom delu i na sopstveni rizik. Uprava Petrolanda nije odgovorna za krađu vozila, eventualna oštećenja na vozilima posetilaca, niti za stvari koje su ostavljene u vozilima.

Član 14

Iz bezbednosnih i sigurnosnih razloga, prilikom ulaska u kompleks, posetioci mogu biti zamoljeni od strane lica ovlašćenog za fizičko obezbeđenje Petrolanda, da pokažu sadržaj svojih torbi. Ukoliko posetioci unose nedozvoljene artikle, obezbeđenje može zahtevati da se isti privremeno odlože.

III Zabrana ulaska u kompleks

Član 15

Zabranu ulaska u kompleks mogu imati: osobe obolele od zaraznih bolesti (u slučaju nedoumice od posetioca može biti tražena potvrda od lekara), osobe sa otvorenim ranama, kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi, kožni paraziti), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posetilaca, osobe sa temperaturom, kašljem, upalom vežnjače (konjuktivitis), osobe sa zaraznim bolestima ili bolestima koje izazivaju gađenje, kliconoše crevnih i drugih bolesti, osobe sa zavojima na telu kao i osobe koje su prljave, u prljavoj odeći ili vašljive. Zabranu ulaska imaju i osobe koje planiraju da koriste kompleks u komercijalne svrhe ili nestandardno korišćenje bez odobrenja osoblja Petrolanda, osobe čija poseta bi mogla da poremeti red, bezbednost i čistoću kompleksa, osobe čije je ponašanje u suprotnosti sa moralnim i društvenim načelima.

Član 16

Zabrana ulaza važi za osobe pod uticajem alkohola, droga ili drugih narkotičkih sredstava.

Član 17

U kompleks je zabranjeno uvođenje životinja.

Član 18

Iz bezbednosnih razloga ulaz je zabranjen osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe. Osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama ulaz u kompleks je dozvoljen samo uz pratnju druge osobe.

Član 19

Iz prostora kompleksa može biti udaljen, bez povraćaja novca za ulaznicu, posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša uputstva osoblja kompleksa. U krajnjem slučaju, prema karakteru prekršaja, osoblje kompleksa može da zatraži intervenciju pripadnika službe bezbednosti ili nadležnih organa bezbednosti. Uprava Petrolanda zadržava pravo da zabrani ulaz u kompleks nepoželjnim licima.

Član 20

Trudnicama, osobama sa srčanim problemima, kao i osobama koje imaju probleme sa povredama ili druga obolenja, ne preporučuje se korišćenje kompleksa i oni koriste usluge Petrolanda na sopstvenu odgovornost.

IV Informacije o radu kompleksa za posetioce

Član 21

U kompleksu je postavljen ograničen broj ležaljki i suncobrana koje posetioci mogu da koriste besplatno za vreme boravka u istom. Nakon popune kapaciteta ležaljki i suncobrana Petroland nije u obavezi da preostalim posetiocima obezbedi korišćenje istih.

Član 22

Posetilac je u obavezi da napusti bazene 30 minuta pre završetka radnog vremena.

Član 23

Preporučuje se da posetioci u kompleks ne unose vredne stvari i veću količinu novca. Uprava kompleksa nudi mogućnost upotrebe ormarića i sefa za odlaganje vrednih stvari u prostoru ulaznog hola. Uprava ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru kompleksa.

Član 24

Posetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima imaju ostavljene lične stvari i odeću. Ormarići, koji su ostali zaključani posle završetka radnog vremena kompleksa, po završetku rada biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a sadržaj će biti tretiran kao izgubljena imovina.

Član 25

Uprava ne odgovara za lične stvari izgubljene u kompleksu ili na atrakcijama.

Član 26

U Petrolandu se nalaze objekti u kojima se prodaje hrana i piće, te je u kompleksu dozvoljeno konzumiranje hrane i pića kupljenih isključivo u ovim objektima.

Član 27

Svi posetioci moraju da brinu o čistoći kompleksa, poštuju pravila reciklaže i bacaju smeće na za to predviđenim mestima, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i ne trče po mokrim površinama.

Član 28

Uprava zadržava pravo da iz bezbednosnih razloga u slučaju lošeg vremena (kiše, oluje, jakog vetra, magle, smanjene vidljivosti) i iz tehničkih razloga koriguje vreme otvaranja i zatvaranja kompleksa, kao i pojedinih atrakcija. U ovim slučajevima, uprava nije u obavezi da posetiocima nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način izvrši nadoknadu. Uprava zadržava i pravo da na osnovu sopstvene procene povremeno isključuje pojedine atrakcije, odnosno pusti u funkciju samo pojedine atrakcije.

Član 29

U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vetra posetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posetilac odluči pre vremena da napusti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način izvrši nadoknadu.

Član 30

Svaki posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi kompleksa, tako i na imovini ostalih lica.

Član 31

Posetioci su u obavezi da se pridržavaju uputstava spasilaca i personala Petrolanda. Ukoliko dođe do nesrećnog slučaja, nezgode ili nepravilnosti u radu u okviru kompleksa, posetioci su u obavezi da to odmah prijave spasiocima odnosno personalu Petrolanda. Svako lažno prijavljivanje biće sankcionisano.

Član 32

Svi posetioci su u obavezi pre ulaska u bazen ili atrakciju da upotrebe toalet, detaljno se umiju ispod tuša i prođu kroz higijensku barijeru.

Član 33

Ukoliko posetioci koriste kremu za zaštitu od sunca, u roku od 30 minuta nakon nanošenja kreme, mole se da ne ulaze u bazen.

Član 34

Posetioci kompleksa moraju koristiti sopstveni kupaći kostim koji mora da bude čist. Nudizam je zabranjen. Bebe i mala deca su u obavezi da koriste kupaći kostim ili pelene za kupanje.

Član 35

Posetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na predviđenim mestima, u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.

Član 36

Za prekomerno habanje kupaćih kostima usled čestog spuštanja niz tobogane uprava Petrolanda ne snosi odgovornost.

Član 37

Iz bezbednosnih razloga, nošenje naočara u bazenu, dozvoljeno je samo uz upotrebu vezica.

Član 38

Neplivači se mogu kupati samo u određenim bazenima i na sopsvenu odgovornost. Bazen sa talasima je namenjen samo plivačima. Za neplivače je ovaj bazen zabranjen.

Član 39

Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.

Član 40

U dečiji bazen dozvoljen je ulaz samo deci do 140 cm. Ulaz odraslima u dečiji bazen je zabranjen ukoliko ne prate dete do 100 cm.

Član 41

Sve tobogane i atrakcije, na koje posetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 42

Na vodenim atrakcijama neophodna je povećana opreznost. Zabranjeno je uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu.

Član 43

Svaki posetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje na toboganima i ostalih obaveštenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu. U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određeni način ograničavaju upotrebu atrakcija u kompleksu, posetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja koja proizilaze iz rizičnog ponašanja. Osoba koja pod uticajem alkohola koristi atrakcije radi to na sopstveni rizik. U slučaju povreda dobijenih pod dejstvom alkohola uprava ne snosi odgovornost.

Član 44

Korišćenje guma za spuštanje je dozvoljeno na posebno određenim toboganima i uz striktno poštovanje pravila njihovog korišćenja.

Za gume postoji red za čekanje i posetioci ne mogu nositi gumu sa sobom iz bazena već su dužni sačekati u redu za sledeće spuštanje.

U gumu predviđenu za jednu osobu može sesti samo jedna osoba, u gumu za dvoje mogu sesti samo dve osobe a u gumu za troje samo tri osobe.

U gumi se spušta isključivo u sedećem položaju i svaki drugi način spuštanja je izričito zabranjen.

Nakon spuštanja u bazen potrebno je što pre odložiti gumu na predviđeno mesto ili je predati zaposlenima Petrolanda.

Svako korišćenje guma za spuštanje na toboganima, na kojima to nije predviđeno, ili kupanje sa velikim gumama u bazenima je striktno zabranjeno.

Član 45

Propustna moć svih atrakcija u Petrolandu je ograničena zbog bezbednosti posetilaca. Petroland ne garantuje korišćenje svih atrakcija neograničen broj puta i bez čekanja na korišćenje istih.

V U kompleksu je zabranjeno

Član 46

U kompleksu je zabranjeno:

– Ponašati se na prostoru kupališta protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima;

– Tražiti od zaposlenih u kompleksu usluge koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom;

– Kupati se u odeći nepodobnoj za kupanje, donjem vešu ili drugim odevnim predmetima osim kupaćeg kostima. Deci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu ili specijalnim kupaćim (vodootpornim) pelenama.

– Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za javnost, u svlačionice i tuševe osoba suprotnog pola i u delove kompleksa, gde je označena zabrana ulaza iz bezbednosnih ili tehničkih razloga.

– Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, trčati po stazama, skakati sa njih ili drugih rizičnih mesta.

– Izlaziti iz bazena mimo predviđenog i obeleženog prostora.

– Nositi u bazen peraje, maske za ronjenje i predmete koji nisu predviđeni za plivanje i kupanje.

– Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je koristiti sve tobogane ako posetilac na sebi ima prstenje, sat, lančiće ili naočare, kao i ulaziti u bazen i na tobogane sa žvakaćom gumom.

– Galamiti, zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati, uzajamno se gnjurati i obarati druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati.

– Pljuvati na pod i u vodu, namerno prljati i zagađivati vodu, rasipati vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor kompleksa.

– Pušiti u prostorima uslužne zgrade i bazena, i u svakom delu kompleksa obeleženom kao nepušačka zona.

– Neopravdano tražiti pomoć, neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za vanredne situacije.

– Svojevoljno premeštati opremu i instalirani nameštaj, nanositi štetu, prljati, menjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u kompleksu;

– Prati veš, umivati se sapunom ili koristiti sredstva za higijenu u bazenima ili izvan prostora određenog za ove namene.

– Iz higijenskih razloga zabranjeno je unošenje u kompleks hranu, piće, alkoholno piće, flaše i ručne frižidere. Izuzetak su flašice i teglice za bebe, kao i posebna hrana za dijabetičare. Molimo da ovakvu hranu donosite upakovanu u orginalnom pakovanju.

– Konzumirati hranu u prostorima bazena, ili drugim mestima, koja nisu za to namenjena.

– Iznositi posuđe i staklenu ambalažu iz prostora rezervisanog za konzumiranje hrane i pića u kompleksu.

– Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je nositi sa sobom oštre predmete, predmete pod pritiskom, flaše svih vrsta ambalaže (staklene, PET boce, limenke i sl.), staklo i druge proizvode od stakla, narkotike i toksične materijale, i druge stvari koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.

– Nositi ili upotrebiti oružje bilo koje vrste kao i eksplozivne zapaljive materijale.

– Fotografisati ili snimati posetioce ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.

– Koristiti muzičke instrumente, audio tehniku ili televiziju.

– Uznemiravati kupače, posetioce, spasioce i druge zaposlene u kompleksu i narušavati bezbednost kupača i posetilaca na bilo koji način;

– Koristiti pištaljke ili slične sprave i uređaje za davanje zvučnih signala, koje mogu remetiti rad spasilačke službe u kompleksu.

– Voziti bicikl, bicikl sa motorom, rolere, rolšue, skejtborde, trotinete, trokolica i slične sprave.

VI Ostale odredbe

Član 47

Pravilnik o načinu korišćenja i pravila odnose se na opštu upotrebu opreme u kompleksu. Izuzeci mogu biti odobreni u specijalnim slučajevima, bez neophodnosti promene ovog pravilnika. Promenu može odobriti samo ovlašćena osoba.

Član 48

Za fotografisanje i snimanje u okviru kompleksa u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je obavezna dozvola nadležnih radnika Petrolanda. 

VII Pravilnik Wellness&Spa

Član 49

Radno vreme i ulaz u Wellness&Spa

Ulaz je dozvoljen samo u radno vreme sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posetilac može da kupi na blagajni ili online. Kao ulaznicu posetilac  dobija elektronsku narukvicu koju je u obavezi da vrati kada napušta kompleks aqua parka. Pri online kupovini posetilac dobija barkod na osnovu kojeg će se izdati elektronska narukvica u aqua parku koju je u obavezi da vrati kada napušta kompleks aqua parka.  Pri izlasku iz kompleksa posetilac ne može da izađe dok ne očita svoju narukvicu i tek tada mu se otvara kapija za izlaz.  Narukvica se očitava  tako što je posetilac  ubaci u “gutač” narukvica  i nakon toga mu se otvori izlaz. U slučaju  gubitka elektronske narukvice posetilac je u obavezi da prilikom izlaska refundira izgubljenu narukvicu u novčanom iznosu .  Povraćaj novca za već kupljenu ulaznicu nije moguć.

Član 50

 Registracija ulaska Gosta

  • Pri ulasku u Wellness Centar obavezna je registracija svakog Gosta na recepciji; • Svaki korisnik je dužan dati zaposlenom na recepciji sledeće informacije: ime, prezime, starost dece; • Tokom boravka u Wellness-u narukvica sve vreme mora biti na ruci korisnika koju je dobio pri ulasku u kompleks. U suprotnom, aqua park Petroland ne odgovara za sadržaj u ormariću; • Ključ/narukvica ne sme biti izneta iz kompleksa aqua parka;

Član 51

 Deca u Wellness Centru

  • Deca starosti do 12g. mogu koristiti isključivo bazenski prostor i svlačionice na bazenskom prostoru uz obavezno prisustvo roditelja /staratelja. Ovo je jedan od standarda aqua parka Petroland.

Nakon 19h Wellnes&Spa je namenskom atmosferom i bezbednošću , mesto opuštanja za odrasle osobe i decu isključivo iznad 16g; • Za decu starosti ispod 16g. Ulazak u  zonu Wellness-a (saune, parno kupatilo, prostorije masaža, relax – soba..) nije dozvoljen, niti preporučljiv iz bezbednosnih razloga ali i mira i tišine koji se trudimo da za Vas sačuvamo;

Usluge Wellness Centra (masaža, nega lica i tela) nisu predvidjeni ni dozvoljeni za decu ispod 16g. iz bezbednosnih i zdravstvenih razloga.

Član 52

Korisnicima Wellness&Spa na raspolaganju su wellness prekrivači.

Ništa od pomenutog ne sme biti izneto iz kompleksa Petroland.

Iskorišćen inventar treba odložiti u predviđeni deo  koji se nalazi u svlačionici Wellness&Spa. U Wellness-u se nalaze kabine za presvlačenje, tuš-kabine i toalet. Molimo za očuvanje reda i higijene u istim;

Član 53

 Priprema za tretman

  • Da bismo zaštitili Vaše vreme savetujemo Vas da na zakazani termin dodjete bar 15 min ranije kako biste to vreme iskoristili za potrebnu pripremu (presvlačenje, tuširanje…) • Ukoliko kasnite, uzimate svoje vreme od trajanja usluge koju ste zakazali tj. trajanje usluge se skraćuje za vreme koje ste kasnili i naplaćuje u punom iznosu. Znajte da tako poštujemo Vaše vreme kao i vreme ostalih korisnika naših usluga; • Za svaki tretman/masažu neophodno je nošenje intimnog ili pak higijenskog rublja; • Znate da su koža i kosa idealna podloga za sve nečistoće vazduha, garderobe… Insistiramo na tuširanju pre svake procedure, a kosu treba pokupiti adekvatnom kapom ili bar obavezno skupiti šnalom kako bi se sprečilo opadanje dlaka u bazen, sauna-klupe i sl.; • Wellness&Spa je mesto opuštanja i prirodnosti. Dekorativna kozmetika/šminka je iz tog ali i iz higijenskih razloga suvišna na vašoj koži i ne savetuje se naročito prilikom korišćenja Wellness&Spa zone tj. svih procedura sa vodom i toplotom; • Nošenje nakita prilikom tretmana nije preporučljivo.

Molimo Vas da nakit, ručne satove i ostale dragocenosti odložite u sefu ili u ormariću u svlačionici i zaključati. Ključ/narukvica ormarića se obavezno mora sve vreme držati na ručnom zglobu korisnika Wellness&Spa. Petroland nije odgovoran za Vaše dragocenosti;

Član 54

Poštujmo jedni druge.

  • Mobilni telefoni ne pripadaju atmosferi Wellness&Spa. Treba ih ostaviti u ličnom ormariću u svlačionici. Ako morate da unesete telefon, insistiramo da budete obzirni prema drugima – tonovi telefona moraju biti maksimalno smanjeni a razgovori što tiši; • Razgovori u zajedničkim prostorijama moraju biti svedeni na minimum, bez vikanja i uznemiravanja drugih korisnika; • Bučne igre, pre svega skakanje u bazen nisu dozvoljene – možete bezbednosno ugroziti sebe a i druge korisnike; • Sugerišemo Vam da poštujete mir i privatnost drugih Gostiju pri čemu samostalan ulazak Gostiju u prostore Relax dela (masaže, tretmani) nije dozvoljen; • Wellness&Spa je isključivo zona za nepušače!

Član 55

Unošenje hrane i pića nije poželjno niti dozvoljeno. Hranu i piće može da poslužuje samo personal aqua parka Petroland na osnovu zvaničnog menija i cenovnika aqua parka;

Član 56

Renoviranje, popravke, vremenske prilike

Moramo Vam skrenuti pažnju da menadžment aqua parka Petroland zadržava pravo da zatvori deo ili ceo Wellness&Spa u slučaju popravke, renoviranja, iznenadnih i neophodnih radova, vremenskih prilika ili pak specijalnih događaja u aqua parku Petroland.

Član 57

Situacije koje nisu definisane pravilnikom

Na licu mesta definiše menadžer  aqua parka Petroland.

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 58

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše direktori društva, na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

Član 59

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

Eko–savet!

Poštovanje svoje okoline deo je svakog Wellness iskustva. Štedite prilikom korišćenja peškira i vode. Ne bacajte otpatke ukoliko provodite vreme u prirodi.